Sprawozdanie na mianowanego efekty
Poszczególne zadania okazały się bodźcem do samorozwoju, były zgodne z potrzebami szkoły, a także celnie trafiały w oczekiwania moich uczniów.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem trwającego 2 lata i 9 miesięcy stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami - W szkole pełnię funkcję pedagoga szkolnego.Zgodnie z przepisami we wrześniu 2003 roku przygotowałam wniosek o wszczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz plan rozwoju zawodowego.. Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planuSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Pozwoliło mi to na doskonalenie swojego warsztatu pracy, a także w kwestach, które uważałam ze obszary słabsze, na ich weryfikację oraz skuteczną pracę na rzecz ich poprawy.Sprawozdanie dotyczy realizacji stażu, który odbywałam w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, ubiegając się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej..

Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.

Efekty realizacji: Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego zgodnie z wymaganiami podstawy programowej, wykonywanie pracy zgodnie z zewnętrznymi i wewnątrzszkolnymi przepisami, realizacja zadań stawianych nauczycielowi.najodpowiedniejszy, wiedzy na temat otaczającego świata.. Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust.. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań załoŜonych w planie rozwoju zawodowego.. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań.Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują: 1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których 2016/2017:-udział w zbiórce korków plastikowych,-konkurs plastyczny: ,,Najpiękniejsza ozdoba .Poniższym sprawozdaniem pragnę potwierdzić, iż zrealizowałam wszystkie zadania, zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego..

"Rozpoczynając staż zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego dokonałam autoanalizy własnej pracy, a także swoich umiejętności i kompetencji zawodowych.

Wymienione dokumenty przedłożyłam Dyrektorowi szkoły.. Mój staż trwał 2 lata i 9 miesięcy, rozpoczął się dnia 1 września 2009 roku, a ukończył 31 maja 2012 r.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.. Efekty: usprawnienie procesu nauczania i uczenia się, motywowanie uczniów do pracy i brania odpowiedzialności za ich efekty, zwiększenie świadomości uczniów i rodziców na temat celu nauczania i efektów, wykształcenie w uczniach umiejętności pomocy koleżeńskiej i samooceny, wzmocnienie poczucia własnej wartości, lepsza komunikacja pomiędzy nauczycielem, uczniem i rodzicami, dzięki informacji zwrotnej, zmniejszenie presji dotyczącej ocen na rzecz zaangażowania i zdobywania .Efekty dla nauczyciela: • nabycie pewności siebie, • doskonalenie warsztatu pracy, • możliwość dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami, • uzyskanie informacji zwrotnej na temat swojej pracy; • poznanie ciekawych metod pracy i rozwiązań organizacyjnych, • poznanie sposobów motywowania dzieci i budzenia ich zainteresowania, • poznanie niekonwencjonalnych pomocy dydaktycznych, sposobu ich dobierania do celów zajęcia, potrzeb i możliwości dzieci .Efekty: Dokumentowanie własnego działania wprowadziło do mojego warsztatu pracy organizacyjny porządek, który znacząco ułatwił mi pracę..

2, pkt 1Przechodząc do realizacji zadań brałam pod uwagę wszystkie wymogi kwalifikacyjne konieczne do realizacji przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Efekty: Dzięki wykorzystaniu komputera i Internetu znacznie skrócił się czas wykonywania rutynowych czynności, co ułatwiło moją pracę.. Efekty podjętych działań:Adamów.Uzyskane efekty: o poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego, o poszerzyłam wiedzę dotyczącą aspektów prawnych systemu awansu zawodowego, o opracowałam plan rozwoju zawodowego w powiązaniu z koncepcją pracy szkoły, uwzględniając potrzeby i .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego mgr wychowawca świetlicy .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. 5 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli mówi, iż „ Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od zakończenia stażu.. § 7. ust.. Analiza procedury awansu zawodowego.. W niniejszym sprawozdaniu podsumuje cele i zadania, jakie udało mi się zrealizować w trakcie odbywania stażu..

Każdy nauczyciel na zakończenie stażu zobowiązany jest przedłożyć je swojemu dyrektorowi.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie staŜu do awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

Zawiera ono spis informacji dotyczących efektów uzyskanych w związku ze spełnieniem poszczególnych wymagań zawartychEfekty dla nauczyciela: • promowanie własnych kompetencji zawodowych, metod i form pracy z uczniem • doskonalenie warsztatu zawodowego • wzrost własnych kompetencji w zakresie dzielenia się wiedzą i doświadczeniem • wzrost umiejętności organizacyjnych • doskonalenie umiejętności analizy własnych działań Efekty dla szkoły: • szerzenie dobrych praktyk w gronie nauczycieli w zakresie metod i form pracy • wspomaganie nauczyciela będącego na początku swej drogi .Opublikowałem również sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na portalu I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.. 3.czĘŚĆ b - szczegÓŁowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowgo nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego Wstęp Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłem sobie w planie rozwoju zawodowego.sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. w oparciu o plan rozwoju zawodowego oraz o program rozwoju Przedszkola Samorządowego.. Zadanie to zrealizowałam poprzez przeanalizowanie przepisów Prawa oświatowego, dotyczących1.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota JasztalUczestniczyłam w szkoleniu na temat awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, śledziłam strony internetowe i literaturę na powyższy temat.. Efekty realizacji: Konstruując plan rozwoju zawodowego dążyłam do tego, by jego realizacja przyniosła wielowymiarowe korzyści.. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansudziałania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami przedszkola oraz oczekiwaniami wychowanków.. Stanowi ono podsumowanie realizacji zadań i celów zawartych w planie rozwoju zawodowego.Zawodowego, pt. „Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamPamiętaj o efektach, zapis § 4..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt