Oświadczenie o gotowości do obrony pracy dyplomowej uek
Oświadczam, że pracę niniejszą przygotowałem(am) samodzielnie.. Słuchacz zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej również w wersji elektronicznej (płyta CD).. Praca ta nie była w całości ani w części, która zawierałaby znaczne fragmenty przedstawione w pracy jako oryginalne (wyniki .Raport skrócony, będący efektem weryfikacji pracy dyplomowej, student zamieszcza jako ostatni element we wszystkich składanych egzemplarzach pracy.. Wydrukowane i podpisane oryginały dokumentów, tworzących Załącznik 3 Student dostarcza do Dziekanatu w momencie odbierania dyplomu ukończenia studiów.Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w j. angielskim - dotyczy ABSOLWENTÓW (PO OBRONIE) Oświadczenie studenta ws.. Główny) indeks i kartę egz.. Informacje uzupełniające do suplementu do dyplomu b. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych Absolwentaa następnie w systemie USOSweb - tworzy i uruchamia Obiegówkę (Załącznik 1. do Procedury zdalnej obrony pracy dyplomowej.. samodzielności pracy (do pobrania z konta systemu antyplagiatowego, oświadczenie to należy wypełnić, podpisać i załączyć jako 2 stronę - po stronie tytułowej - w egzemplarzu archiwalnym pracy dyplomowej)dziekanatowego USOS oraz wprowadza odpowiedź na „Oświadczenie o gotowości do obrony pracy dyplomowej" złożone przez Studenta.. Słuchacz zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej również w wersji elektronicznej (płyta CD)..

Składanie i obrona pracy dyplomowej.

Odpowiedź na Oświadczenie o gotowości do obrony pracy dyplomowej: Stwierdzam zakończenie wszystkich etapów kształcenia i spełnienie warunków dopuszczających do egzaminu dyplomowego.. Następnie za pomocą poczty elektronicznej informuje Promotora o pozytywnym rozpatrzeniu oświadczenia złożonego przez Studenta iDokumenty do pobrania Karta zobowiązań tzw. "obiegówka" [PDF] Oświadczenie o oryginalności pracy [PDF] Oświadczenie (zgoda/brak zgody) o udostępnieniu danych osobowych w celu badania losów absolwentów [PDF] Wzór podania o odpis dyplomu w języku obcym [PDF] Wzór podania o suplement do dyplomu w języku angielskim [PDF] Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej [PDF] Strona tytułowa .Oświadczenie powinno zawierać datę złożenia oświadczenia i podpis słuchacza, Na oświadczeniu (w jego dolnej części) promotor zamieszcza zgodę na złożenie i obronę pracy wraz z datą i podpisem..

Strona tytułowa pracy dyplomowej .

aktualny adres kontaktowy.oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów (oświadczenie o odebraniu prac), oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania na Wydziale (oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą),Procedura przystąpienia do obrony magisterskiej pracy dyplomowej .. dyplomanta, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz Załączniki nr 1,2,3,4 .. Kolejne druczki (kartę gotowości, kartę obiegową) do wypełnienia możecie odebrać w dziekanacie.Do egzemplarza archiwizowanego należy dołączyć oświadczenie o następującej treści: „Ja, (nazwisko autora) oświadczam, że składana przeze mnie praca dyplomowa pod tytułem „(tytuł pracy dyplomowej)" została przygotowana samodzielnie i nie narusza.. Wniosek o wydanie duplikatu dyplomu/suplementu .. Oświadczenie studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy Załącznik 3.. Na Recenzenta pracy dyplomowej wyznaczam: …………………………………………………………….………………………………………4.. Wzór wniosku o zmianę promotoraoświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów ( oświadczenie o odebraniu prac ), oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania na Wydziale ( oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą ),6. oświadczenie studenta o samodzielności wykonania pracy dyplomowej, wygenerowane z systemu JSA/ASAP..

Oświadczenie do pracy dyplomowej - do pobrania2.

Student pobiera i wypełnia dostępny w systemie USOSweb formularz: Oświadczenie o gotowości do obrony pracy dyplomowej (Załącznik 3. do Procedury zdalnej obrony pracy dyplomowej, w tym niezbędne uzupełnienia o:Student pobiera i wypełnia dostępny w systemie USOSweb formularz: „Oświadczenie o gotowości do obrony pracy dyplomowej" (Załącznik 3).. pracy wraz z datą i podpisem.. Na Recenzenta pracy dyplomowej wyznaczam: …………………………………………………………….………………………………………Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w j. angielskim - dotyczy ABSOLWENTÓW (PO OBRONIE) Oświadczenie studenta ws.. Wszystkie dane, istotne myśli i sformułowania pochodzące z literatury (przytoczone dosłownie lub niedosłownie) są opatrzone odpowiednimi odsyłaczami.. CZYNNOŚCI PRZED OBRONĄ - złożenie pracy (złożenie pracy następuje wyłącznie w formie elektronicznej tzn. praca nie jest składana fizycznie w Dziekanacie) 1.Odpowiedź na Oświadczenie o gotowości do obrony pracy dyplomowej: Stwierdzam zakończenie wszystkich etapów kształcenia i spełnienie warunków dopuszczających do egzaminu dyplomowego.. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Obrony online_Oświadczenie o samodzielności przygotowania pracy..

Wzór strony tytułowej pracy Załącznik 2.

W przypadku braku dyplomu, zaświadczenie o obronie pracy dyplomowej i uzyskaniu tytułu licencjata lub inżyniera.Oświadczenie powinno zawierać datę złożenia oświadczenia i podpis słuchacza, Na oświadczeniu (w jego dolnej części) promotor zamieszcza zgodę na złożenie i obronę pracy wraz z datą i podpisem.. ze wszystkimi wpisami (uzupełnione daty, godziny)Odpowiedź na Oświadczenie o gotowości do obrony pracy dyplomowej: Stwierdzam zakończenie wszystkich etapów kształcenia i spełnienie warunków dopuszczających do egzaminu dyplomowego.. rozliczenia semestru zimowego 2019/20.. 2.Oświadczenie powinno zawierać datę złożenia oświadczenia i podpis słuchacza, Na oświadczeniu (w jego dolnej części) promotor zamieszcza zgodę na złożenie i obronę.. rozliczenia semestru zimowego 2019/20; Oświadczenie o gotowości do obrony (wraz z załącznikami) Wniosek o wysłanie na wskazany adres dyplomu, suplementu do dyplomu oraz odpisów - PLOcena pracy dyplomowej.. praw autorskich innych osób."OŚWIADCZENIE.. Oświadczenie o gotowości do obrony (wraz z załącznikami) Wniosek o wysłanie na wskazany adres dyplomu, suplementu do dyplomu oraz odpisów - PL.1.8.. 7. oświadczenie o udostępnieniu pracy (PLIK Z OŚWIADCZENIEM) 8. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią suplementu (PLIK Z OŚWIADCZNIEM) 9. oświadczenie o egzaminie stacjonarnym/zdalnym (PLIK Z OŚWIADCZENIEM)Wniosek o dopuszczenie do obrony (format: doc, rozmiar: 97 KB) Oświadczenie autora pracy dyplomowej (format: docx, rozmiar: 85 KB) Strona tytułowa pracy dyplomowej (format: docx, rozmiar: 72 KB) Karta wydania tematu dyplomowego (format: docx, rozmiar: 84 KB)Wzór pierwszych stron pracy dyplomowej: 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie studenta (do pobrania z wirtualnego dziekanatu) 3.Streszczenie 4.Formularz oceny punktowej dla promotora 5.Formularz oceny punktowej dla rcenzenta Osoby które nie zarejestrują pracy w dziekanacie do 30.09.2020 r. zostają skreślone z listy studentów.. Załączniki Załącznik 1.. Słuchacz zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej również w wersji elektronicznej (płyta CD).. Na Recenzenta pracy dyplomowej wyznaczam:Przypominamy, iż oświadczenie o gotowości do obrony wraz z załącznikami należy złożyć w systemie USOS JAVA najpóźniej tydzień przed planowanym terminem obrony.. Przy składaniu pracy licencjackiej/magisterskiej należy dostarczyć do dziekanatu: zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami ( z pok..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt