Załącznik nr 5 do umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego
Najemcy zapoznali się ze stanem technicznym Przedmiotu Umowy i nie wnosząUMOWA najmu okazjonalnego lokalu Zawarta dnia .. w Warszawie pomiędzy: .. Najemca nie może podnajmować lokalu mieszkalnego ani oddawać go w użytkowanie osobom trzecim w jakiejkolwiek innej formie, w całości ani w części.. lokal bierze w użytkowanie.. 1 oraz opis stanu technicznego ww.. Szczegółowy opis stanu technicznego Lokalu .Zapraszamy wkrótce!III.. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdą przepisy ustawy o1.. Zasady zawarcia tej umowy są bardziej rygorystyczne.Wynajmujący oświadcza, że: jest administratorem nieruchomości lokalowej położonej przy.. w Poznaniu, budynek przeznaczony jest w całości na najem czasowy pokoi i lokali dla studentów; może niniejszą umową oddać w najem miejsce w pokoju dwuosobowym w mieszkaniu nr., znajdującym się na parterze kamienicy; przedmiotowy lokal nie jest obciążony prawami osób trzecich; lokal ten spełnia wszelkie wymogi prawa budowlanego, a budynek w którym się znajduje nie jest budynkiem .Aby umowa najmu okazjonalnego była za taką uważana, wynajmujący, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, ma obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu..

6.Wzór umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego .

Stan techniczny lokalu w dniu przekazania określa sięWynajmujący może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności, jeżeli Najemca: - używa przedmiot umowy najmu w sposób niezgodny z umowąnaprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania Lokalu, dopływu i odpływu wody.. Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn.. lokalu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców 2 Wzór umowy przygotowała Kancelaria Prawnicza Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy §2 1.. (jeśli Lokal ma być użytkowany przez Najemcę oraz inne osoby, można je tu wymienić oraz w oświadczeniu właściciela lokalu, do którego może być przeprowadzona ewentualna egzekucja) 2.. Do niniejszej umowy załącza się: a. oświadczenie Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie niniejszej umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu Wynajmującego lub jego Pełnomocnika sporządzonym na piśmie zWydanie lokalu Najemcy nastąpiło w dniu dzisiejszym.. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do Umowy i jest podstawą rozliczeń Stron przy zwrocie Lokalu..

Załącznik nr 1 do umowy najmu lokalu.

zm.) informuję Pana/Panią, że administratorem danych przetwarzającym Pana/Pani dane osobowe jest Spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (dalej: PKP S.A. ) z siedziba w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 62, kod Dane osobowe są .Wynajmujący oddaje Najemcy do używania ww.. LICZBA POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W LOKALU :……………………… IV.. Wynajmujący oddaje w najem Przedmiot Umowy wraz z wyposażeniem, którego wykaz stanowi załącznik nr 1 do Umowy.. Na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek przedstawić potwierdzenie zgłoszenia.Strony oświadczają, że stan techniczny lokalu, jego wyposażenie, wskazania liczników oraz ilość kompletów kluczy przekazanych Najemcy zostanie szczegółowo opisany w protokole zdawczo-odbiorczym, który sporządzony zostanie w dniu wydania lokalu Najemcy.. § 10 W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy .Wypełnić w dniu przekazania lokalu Najemcy .. 2Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego 5 Wzór umowy przygotowała Kancelaria Prawnicza Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy Postanowienia końcowe §9 1.. W sytuacji utraty przez najemcę możliwości zamieszkania we wskazanym lokalu, ma on obowiązek w ciągu 21 dni, od dnia w którym się o tym dowiedział wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucjiOdpowiednie oświadczenie, sporządzone w formie aktu notarialnego na koszt Najemcy, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy..

Protokół zdawczo - odbiorczy lokalu.

Pomieszczenie nr…………(numeracja zgodna ze szkicem) wyposażone w: 1) Rodzaj, ilość i stan urządzeń: a) kran wodociągowy czerpalny - szt………….. § 6.Umowa najmu lokalu mieszkalnego zostaje zawarta na okres od dnia (data) do dnia (data).Umowa przedwstępna sprzedaży lokalu mieszkalnego z zadatkiem Umowa przedwstępna sprzedaży lokalu mieszkalnego z zaliczką Umowa przedwstępna sprzedaży lokalu użytkowegoPodanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy w przypadku .Zgodnie z § 4 Uchwały prawo do ubiegania się o wynajęcie lokalu mieszkalnego mają osoby, które łącznie spełniają poniższe warunki: 1. mieszkają w Gdyni; 2. spełniają kryterium dochodowe (średni miesięczny dochód brutto za okres trzech pełnych miesięcy przed złożeniem wniosku, w przeliczeniu na .Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy cały wymieniony w§ 1 lokal wraz z urządzeniami (meble, sprzęt RTV, sprzęt gospodarstwa domowego).. Wydanie Lokalu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, określającego jego wyposażenie oraz stan techniczny.. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.. przy ul. .. sporządzony dnia .. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia opłat związanych z eksploatacja lokalu .Zgodnie z Art. 19a „Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.".

Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

Szczegółowy stan techniczny i lista rzeczy stanowiących wyposażenie lokalu stanowi załącznik do niniejszej umowy.. W dniu ………………….. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………………………… do dnia …………………………OŚWIADCZENIE NAJEMCY ZAWIERAJĄCE WSKAZANIE INNEGO LOKALU .. że w razie rozwiązania stosunku najmu okazjonalnego zobowiązany jestem opuścić, opróżnić i wydać Wynajmującemu przedmiotowy lokal oraz przenieść się wraz z osobami zamieszkującymi, do lokalu .Załącznik do umowy najmu lokalu.. W dniu .. roku w lokalu mieszkalnym nr .. przy ul. .. będącym przedmiotem najmu zgodnie z Umową najmu okazjonalnego lokalu z dnia .. stawili się:- oświadczenie najemcy o wskazaniu lokalu, w którym najemca zamieszka po wykonaniu egzekucji; załącznik ten można zawrzeć także w umowie najmu.. § 9 Po ustaniu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Lokal Wynajmującemu w stanie niepogorszonym.. -stan………………………………………§5 Naprawy wewnątrz lokalu zaliczane do obowiązków najemcy mogą być wykonane przez Towarzystwo tylko za odpłatnością zainteresowanego najemcy, poza opłatami eksploatacyjnymi uiszczanymi za używanie lokalu.. Wynajmujący przekazuje Najemcy w najem lokal mieszkalny zgodnie z umową zawartą we …………………… dnia ……………………….. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY LOKALU.. Najemca zobowiązuje się dostarczyć Wynajmującemu notarialnie poświadczone Oświadczenie Najemcy o poddaniu się egzekucji, najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2012 roku .Załącznik nr 4 - Oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, do którego Najemca i osoby z nim zamieszkujące będą mogły się przenieść w razie ustania stosunku najmu; Załącznik nr 5 - Oświadczenie Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu.5 Załącznik nr 3 do umowy nr.. najmu Lokalu mieszkalnego Pan / Pani (imię i nazwisko) (adres) Na podstawie art. 24 ust.. zaŁĄcznik nr 5 do umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego oŚwiadczenie wŁaŚciciela lokalu lub osoby posiadajĄcej tytuŁ prawny do ……………………………………………………………………………………………………………………………….. _____zaŁĄcznik nr 5 do umowy najmu okazjalnego lokalu mieszkalnego oŚwiadczenie wŁaŚciciela lokalu lub osoby posiadajĄcej tytuŁ prawny do lokalu o wyraŻeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osÓb z nim zamieszkujĄcych w lokalu wskazanym w oŚwiadczeniuZałączniki do umowy najmu okazjonalnego Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt