Umowa na przegląd i konserwację sprzętu ppoż
w terminie do 7 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego,Na ogół umowa powinna być zawarta między użytkownikiem i/lub właścicielem a dostawcą lub inną kompetentną instytucją w zakresie dokonywania przeglądów obsługi technicznej i naprawy.. Inna sprawa jeśli firma posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,zawarto umowy cywilnoprawne na przegląd i konserwację sprzętu ppoż.. Przedmiot zamówienia zaostał podzielony na 3 części Numer ogłoszenia: 88354 - 2011; data zamieszczenia: 21.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi.. Firma POL-POŻ zapewnia kompetentny personel w zakresie w/w przeglądów oraz krótkie czasy usunięcia uszkodzeń i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu.1.. Oczywiście ważne są też zalecenia producentów urządzeń.. Proszę o ofertę.euro b udowa.pl > przetargi > zakończone przetargi > instalacje wodno-sanitarne, kanalizacje, wodociągi > alarmy, monitoringi > przetargi lubuskie > przetargi Zielona Góra > Sukcesywna dostawa, montaż, uzupełnienia: oznakowania bhp i ppoż..

(uprawnienia konserwatora sprzętu p.poż.)

10 W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawo Zamówień Publicznych.. W związku z tym płatnik składek zobowiązany był doNasi Serwisanci zostali przeszkoleni w zakresie montażu serwisu i konserwacji urządzeń ppoż.. oraz 2 .Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez WYKONAWCĘ usługi na ,,Przegląd, konserwacja i naprawa systemów ochrony ppoż.. Sepoż działamy już od dwóch dekad.. w kompleksach wojskowych administrowanych przez 23. niżej wymienionych producentów: GRAS, GZWM, KZWM OGNIOCHRON, GLORIA, BEZALIN, BOXMET, POLON, BOSCH, ESSER, D+H, HILTI, CARBOLINE, KRESAF, KIDDE, GAZEX, GAZ-TECH, COMPACT, ATEST GAZ, SENSOR TECH, HEKATO.Są to przede wszystkim: sposób przeprowadzenia przeglądu i konserwacji, wyniki pomiarów, informacje o kompletności i stanie technicznym urządzeń, opinia o poziomie sprawności sprzętu..

Oferujemy kompleksowe przeglądy oraz konserwację sprzętu gaśniczego.

Termin rozpoczęcia prac możliwy od zaraz.. Ilość hydrantów wew.. CPV: 75251110-4 Dokument nr: 2021/BZP 00021421, ZP/04/2021 Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-04-07 10:30 Specyfikacja:całej Nasze ekipy mobilne mogą wykonywać przeglądy instalacji przeciwpożarowych na terenie Polski, ponieważ dysponujemy profesjonalnym taborem aut wyposażonych we wszelki niezbędny sprzęt i aparaturę.. Na sprzęt remontowany Wykonawca udziela - 12 miesięcznej gwarancji.. Nasze usługi obejmują przeglądy techniczne, naprawy i konserwację gaśnic, systemów oddymiania pneumatycznych i elektrycznych oraz agregatów gaśniczych.. Gen. F. Kleberga 20, ul.Informacje o plikach cookie.. Rozliczenie za wykonane usługi w zakresie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w Cennikach stanowiących Załącznik nr 3, 4, 5, 6 do niniejszej Umowy - do kwoty brutto określonej w ofercie, która stanowi maksymalną nominalną wartość umowy.Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP - Ppoż.. Umowa jest zawierana na czas w jakim określony pracownik nie może świadczyć pracy (np. jest na urlopie wychowawczym).Przedmiot zamówienia obejmuje: „PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU PPOŻ" Charakterystyka przedmiotu zamówienia Przegląd i konserwacja gaśnic, urządzeń gaśniczych, kocy gaśniczych, drzwi ppoż..

1.6) utrzymanie w stałej sprawności technicznej sprzętu ppoż.

W przypadku reklamacji do usunięcia usterek należy przystąpić - w czasie nie przekraczającym 6 godzin na sprzęt wymieniony w §2 ust 2 oraz 8 godz. na sprzęt wymieniony w § 2 ust 3.. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Posiadamy odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia, aby świadczyć serwis sprzętu przeciwpożarowego.. sprzętu gaśniczego oraz przegląd, naprawę i konserwację sprzętu gaśniczegoPoznań: Okresowe przeglądy i konserwacja systemów PPOŻ oraz wykonanie pomiarów elektrycznych ochronnych budynków UAM w Słubicach.. Serwisujemy także drzwi przeciwpożarowe.. miały za zadanie dokonać przeglądu i konserwacji urządzeń gaśniczych, a nadto w późniejszym okresie zostały zatrudnione u płatnika na podstawie umów o pracę, między innymi dalej wykonując niniejsze obowiązki.. Poniżej przedstawiam wartości szacunkowe zamówienia w poszczególnych częściach: Część 1 - 97 560.98 zł netto;.Zakładzie Konserwacji i Naprawy Sprzętu Ppoż.. Mamy doświadczenie w wymianie wielu urządzeń gaśniczych.Kategoria: BHP, PPoż, bezpieczeństwo Miejsce: Góra Kalwaria - powiat piaseczyński, Mazowieckie Zlecimy przegląd, konserwację gaśnic i hydrantów.. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z .NIP: ; REGON: reprezentowaną/ym przez: 1)..

Posiadamy także doświadczenie w kontrolach i przeglądach podręcznego sprzętu ppoż.

Przegląd, konserwacja hydrantów i węży hydrantowych oraz okresowe badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.. Na podstawie tej umowy pracodawca zobowiązuje się zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem a ten ostatni zobowiązuje się do świadczenia pracy pod kierownictwem pracodawcy.. przez wszystkie dni tygodnia w okresie trwania umowy, 8) przywrócenie do pełnej sprawności sprzętu ppoż.. Co do terminów to w ustawach mowa o: raz na rok, lub raz na 5 lat.. 11 Sprawy sporne, wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie .Wykonanie przedmiotu umowy ma zapewnić poprawne działanie sprzętu przeciwpożarowego i będzie polegało na: a) przeglądzie i konserwacji gaśnic proszkowych, pianowych, śniegowych (wraz z próbą ciśnieniową UDT), badaniu ciśnienia i wydajności hydrantów, próbie szczelności - zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami przewidzianymi dla zamawianych usług; b) remoncie gaśnic proszkowych, śniegowych i pianowych.Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi.. z możliwością rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.. Obowiązkiem właścicieli jest utrzymanie urządzeń przeciwpożarowych w pełnej zdolności technicznej.6.. Ta strona używa plików Cookies.. Dokonane naprawy i remonty muszą być wpisane do paszportu technicznegoNiniejszym infromuje, iz w wyniku przeprowadzonego postępowania nr BA-III.255.6.2016 o udzielnie zamówienia na wykonanie przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic w budynkach UMWP położonych w Białymstoku: ul. S. Wyszyńskiego 1, ul. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2015r.. 9 Wykonawca udziela gwarancji 6 miesięcznej na wykonanie usługi i wymienione części w naprawianym sprzęcie medycznym z wyłączeniem części na które producent udziela gwarancji dłuższej.. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.utrzymanie w stałej sprawności technicznej sprzętu ppoż.. objętego umową, wykonawca zapewnia podjęcie działań związanych z naprawą sprzętu w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia, a w razie konieczności przedłużenia terminu (w uzasadnionych przypadkach) w uzgodnieniu z inspektorem ds. przeciw pożarowych obiektu.Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w jego wykonywaniu, tzn. 2 (dwiema) osobami posiadającymi kwalifikację uprawniające do przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu p.poż.. Pracujemy przy użyciu narzędzi i sprzętu specjalistycznego, a nasi serwisanci są zawsze gotowi do natychmiastowego wyjazdu.Postępowanie na przegląd naprawę i konserwację wież i masztów telekomunikacyjnych zlokalizowanych na terenie RP zostało podzielone na 9 części..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt