Kiedy decyzja administracyjna jest nieważna
Taki mankament to ciężkie naruszenie prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.. W codziennym życiu, znacznie częściej od kontaktu z postępowaniami sądowymi, mamy do czynienia z różnorakimi procedurami prowadzonymi przez, używając nazwy potocznej, urzędy, którymi tak naprawdę są odpowiednie organy administracji publicznej.. Przeważająca część tych procedur przed urzędami, które noszą nazwę .sąd w postępowaniu cywilnym nie jest uprawniony do kwestionowania decyzji administracyjnej, w szczególności pod względem jej merytorycznej zasadności, i jest nią związany także wówczas, gdy w ocenie sądu decyzja jest wadliwa (por. orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1938 r., C .I.. akt XVII Amr 1/96).Nieważność z mocy prawa określona w art. 11 dotyczy wyłącznie decyzji administracyjnych.. Stwierdzenie nieważności decyzji następuje w wyniku postępowania regulowanego kodeksem postępowania administracyjnego.Kiedy decyzja administracyjna jest nieważna.. Podstawowym elementem tej podstawy stwierdzenie nieważności decyzji jest tożsamość sprawy rozstrzygniętej decyzją ze sprawą będącą przedmiotem rozstrzygnięcia zawartego we wcześniejszej decyzji ostatecznej.§ 1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która: 1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości; 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa; 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco;Zgodnie z art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która dotknięta jest jedną z poniżej wymienionych wad: została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawaOrgan administracji..

Gdy tego nie ma - jest nieważna.

Musi więc podać dzień, miesiąc i rok jej wydania.. Zgodnie z art. 156 § 2 k.p.a.. To że dana decyzja jest nieważna z mocy samego prawa nie oznacza, że nie trzeba stwierdzić nieważności.. Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się również inne przypadki, kiedy decyzja jest niewykonalna.. To jest elementarz wiedzy o prawie administracyjnym - mówi „Rzeczpospolitej" prof. Ewa Łętowska .Organ podatkowy, który wydaje decyzję, ma obowiązek wskazania w niej dokładnej daty.. 1432/37, "PrzeglądDecyzja administracyjna = kwalifikowany akt administracyjny, stanowiący przejaw woli administracyjnych w państwie organów, wydany na podstawie powszechnie obowiązującego .. inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.. Na tej samej zasadzie nikt dziś nie wywodzi skutków prawnych z wyroków sądów I instancji, które mogą zostać .Decyzja administracyjna musi mieć podstawę ustawową.. W niniejszym artykule kompleksowo wyjaśniamy kiedy stwierdza się nieważność decyzji organu podatkowego.Wymogi formalne decyzji administracyjnych Luty 27, 2014..

Gdy decyzja nie zawiera tej informacji, jest nieważna.

organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która: 1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,Nieważna jest również decyzja, gdy dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną.. nie stwierdza się nieważności decyzji, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne .Kiedy decyzja administracyjna jest nieważna?. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego przewidują kilka sytuacji, w których stwierdza się nieważność decyzji wydanej przez organ w danej sprawie.Skoro nieważna decyzja administracyjna nie istnieje, nie może być ani zmieniona, ani uchylona, zatem jedyną właściwą procedurą jest autorytatywne stwierdzenie nieważności takiej decyzji.. Decyzja jest wydana bez podstawy prawnej w sytuacji, gdy brak jest podstawy do rozstrzygnicia sprawy w drodze decyzji..

Bezprzedmiotowość postępowania oznacza zatem, że brak jestKiedy decyzja administracyjna jest nieważna?

Wykonalność decyzji w praktyce oznacza możliwość zrealizowania uprawnienia przyznanego stronie w tej decyzji lub powinność wykonania obowiązku nałożonego decyzją przez stosowne organy w drodze przymusu, jakim one dysponują, czyli po prostu na drodze postępowania egzekucyjnego.§ 1. publicznej stwierdza nieważność decyzji, która /./: 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, /./.. Do stwierdzenia niewanoci decyzji nie wystarcza powoanie si przez organ na niewaciwe przepisy.Postępowanie administracyjne jest to procedura administracyjna (co jest uzupełnieniem prawa materialnego administracyjnego) Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA reguluje postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych (czyli KPA reguluje sferę zewnętrzną .Stwierdzenie nieważności decyzji jest zazwyczaj możliwe w przypadkach, w których pierwotna decyzja była obarczona poważnym błędem (np. jej wykonanie w ogóle nie jest możliwe albo decyzja została wydana przez organ, który nie był do tego upoważniony).Przesłanki nieważności decyzji wymienia art. 156 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.)..

W pewnych okolicznościach może jednak dojść do sytuacji, gdy okaże się, że jest ona nieważna.

Pierwszą sytuacją stwierdzenia nieważności decyzji jest wydanie jej z naruszeniem przepisów o właściwości.Nie każdy skutek uniemożliwi stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, ale jedynie taki, który będzie miał charakter prawny i jednocześnie nieodwracalny.. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego przewidują kilka sytuacji, w których stwierdza się nieważność decyzji wydanej przez organ w danej sprawie.. Jedną z nich jest wydanie przez organ decyzji z rażącym naruszeniem prawa.Decyzja podatkowa jest podstawowym aktem administracyjnym orzekającym w kwestii wysokości zobowiązania podatkowego.. W tym kontekście powołać można nałożenie w decyzji administracyjnej określonego obowiązku na stronę w sposób nieprecyzyjny (wyrok Sądu Antymonopolowego z 10 kwietnia 1996 r., sygn.. Odpowiedź jest istotna dla interpretacji otrzymanej od Państwa informacji, że "dochodzi do rażącego naruszenia prawa, gdy organ administracji wydał pozwolenie na budowę inwestorowi, który nie dysponuje ważną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wyrok NSA z .Nie można wychodzić z założenia, że decyzja administracyjna, chociażby wydana przed wielu laty jest ostateczna - ta okoliczność powinna zostać udowodniona, może się bowiem okazać, że np. decyzję uchylono.. [Decyzja stwierdzająca nieważność] /./..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt