Wzór opinii o uczniu zdolnym
Rodzice dziecka wraz z otrzymanym ze szkoły drukiem, pracami dziecka, wyróżnieniami, dyplomami zgłaszają się do PP - P we Włoszczowe.PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU.. Rozwój poznawczy: ciekawość, dociekliwość, aktywność poznawcza.Opinia nauczyciela o uczniu wybitnie zdolnym 1.. /Miejscowość, data/.. Imię i nazwisko dziecka: Marek.. .osiąga bardzo dobre i dobre wyniki edukacyjne.. Inne przedmioty ulubioneAutor: Jolanta Oskwarek 25 Paz 2007, 11:27 Kliknij: Generator opinii o uczniu Czasem trzeba ucznia skierować do poradni psychologiczno-pedagogicznej.. Wymagania rodziców/opiekunów dotyczące wyników dziecka w nauce: zbyt wysokie, adekwatneOpinia o uczniu Formularz/wzór opinii o uczniu „.doc" Formularz/wzór opinii o uczniu „.docx" Formularz/wzór opinii o uczniu „.pdf" Opinia o uczniu - o czym napisać?. Język polski (technika czytania, pisania, ocena samodzielnych prac pisemnych, poziom wypowiedzi ustnych, znajomość zasad ortografii) ………………………………………………………………………………………………….. Jan - uczeń Zespołu Szkół Nr ., klasy z rozszerzonym programem nauczania: historii, języka polskiego i języka niemieckiego podczas trzech lat nauki dał się poznać jako uczeń, który zawsze wzorowo wypełniał obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły.Uczeń zdolny - przykładowa opinia.. Imię Nazwisko jest uczniem klasy - szkoły.. Aleksander ……………… uczeń kl I. Aleksander ………… jest uczniem klasy pierwszej..

wzor opinii o uczniu do poradni.

Oczywiście w opinii powinny się znaleźć podstawowe dane ucznia: imię i nazwisko, data urodzenia, informacja o tym, w której aktualnie jest klasie.. Ponadto opinia zawiera zalecenia w zakresie rozwi-Minister Edukacji Narodowej w publikacji pt. „O uczniu zdolnym" wydanym w serii „Biblioteczka Reformy" przewiduje silniejsze niż dotychczas zaangażowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych w działalność na rzecz dzieci zdolnych.. Zainteresowanie rodziców/opiekunów karierą szkolną dziecka: duże, wystarczające, małe, brak zainteresowania 2.. Trzeba napisać, co jest bezpośrednim powodem zalecenia wizyty w poradni.na podstawie badań psychologiczno-pedagogicznych wydaje się opinię o uczniu.. Zdarzają się uczniowie uzdolnieni wszechstronnie.. 2. nadruchliwość - u ucznia często występują nerwowe ruchy rąk lub stóp bądź przyjmowanie nieodpowiedniej w trakcie pracy pozycji ciała (podwijanie nóg, bujanie się na krześle, manipulowanie niebezpiecznymi przyborami szkolnymi takimi jak .Opinia Wychowawcy O Uczniu Wzor nowe.co.pl/Opinia-Wychowawcy-O-Uczniu-Wzor wzor_opinii_do_ppp.doc - opinia o uczniu - veronaa - http..

Opinia o uczniu.

/ 5 lat temu (17 października)Katalog Eliza Radziszewska-Chańko, 2017-06-13 białystok Zajęcia zintegrowane, Różne opinia nauczyciela o uczniu- do poradni psychologiczno-pedagogicznejWychowawca we współpracy z nauczycielami/ specjalistami pracującymi z uczniem wypełnia druk „Opinia o uczniu szczególnie uzdolnionym" w celu diagnozy pod kątem zdolności.. Najważniejsze działania poradni w tej dziedzinie powinny być następujące:opinia o uczniu • OCENA OPISOWA • pliki użytkownika Lezli przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Opinia o uczniu Kuba.doc, Opinia o uczniu Adam.docData i miejsce urodzenia: …………………….. Zapraszam również do dyskusji na ten temat.. posiada bardzo szeroką widzę ogólną.. Obowiązek przygotowania przedszkolnego odbywał w przedszkolu w ………….. Bardzo szybko zaaklimatyzował się w nowym otoczeniu.I Opinia o wynikach w nauce ucznia.. Charakteryzując ucznia zdolnego zwraca się uwagę na jego rozwój poznawczy, emocjonalny i zachowanie.. Chętnie się z Wami dzielę:) (imie dziecka zmienione).. Jako wychowawca masz wtedy obowiązek przedstawić opinię o uczniu.Rozwiązania tego nie stosuje się powszechnie..

Hanna Szmurło.opinii?

Instrukcja/poradnik jak napisać opinię o uczniu „.doc" Instrukcja/poradnik jak napisać opinię o uczniu „.docx"Opinia, jako dokument wystawiany przez szkołę, powinna być: sporządzana zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą (przykładowy wzór znajduje się w Narzędziowni); opatrzona zarówno pieczęcią szkoły, jak i dyrektora lub innej osoby upoważnionej przez niego w tym zakresie; podpisana przez osobę, która tę opinię opracowała.OPINIA NAUCZYCIELA O DZIECKU Z GŁ ĘBSZ Ą NIEPEŁNOSPRAWNO ŚCI Ą INTELEKTUALN Ą .. wzory graficzne, narz ędzie pisarskie trzyma prawidłowo, nacisk wła ściwy .. Naukę w szkole podstawowej rozpoczął w wieku 6 lat.. Matematyka (techniki rachunkowe)………………………………………………………….. Cel wydania opinii:Opis i analiza przypadku ucznia niedostosowanego społecznie posiadającego zdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchową, deficyty w rozwoju poznawczym, trudności w koncentracji uwagi oraz kształtowanie się cech dyssocjalnych osobowości.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. Nr 11, poz. 114).. Dane osobowe: Imię i nazwisko .Przykład opinii wychowawcy klasy o uczniu Wielokrotnie jesteśmy zobowiązani do napisania opinii o uczniu i za każdym razem sprawia nam to kłopot..

Przykładowa opinia o uczniu zdolnym - szkoła ponadgimnazjalna.

Ą. CYCH PROCES WYCHOWAWCZY.. Sposoby pracy i wspierania uczniów zdolnych: Indywidualizacja procesu nauczania w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych w tym indywidualizacja zadań domowych; czynne uczestnictwo w pracach koła zainteresowań na terenie szkoły;Jest to bardzo obszerna opinia, ale takiej nasza PPP wymagała.. Dane ucznia ( imię i nazwisko, data urodzenia, klasa, szkoła).. kierowanym do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie.. Opinia nauczyciela o dziecku.. DANE OSOBOWE: Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………….. PODSTAWA PRAWNA.. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej jest konieczna w wypadku ubiegania się przez ucznia o zgodę na indywidualny tok lub program nauczania.. Data poprzedniego badania : …………………………….. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………….….. Opinię należy podzielić na kilka części.. DO INSTYTUCJI.. rysowanie po śladzie - dokładne, skoordynowana praca oka i ręki, niedokładne, mało .. rozumie, gdy o nim si ę mówi, reaguje na swoje imi ęUczeń szczególnie zdolny to ten, który ma możliwości dojścia do wybitnych osiągnięć w danej dziedzinie.. Tym razem pisałam o uczennicy, która ubiega się o zgodę na realizację indywidualnego programu nauczania z wybranych przedmiotów.- niekiedy zapomina o poleceniach nauczyciela czy codziennych sprawach i obowiązkach.. W opinii znajduje się między innymi diagnoza w zakresie możli-wości rozwojowych i potencjału ucznia.. Środowisko rodzinne ucznia (Proszę podkreślić właściwe) 1.. Miejsce zamieszkania: …………………….. WSPOMAGAJ.. Inne wzory opinii o uczniach:Opinia o uczniu Opinia o uczniu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydana przez wychowawcęOpinia ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt