Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis us
W związku z przystąpieniem do Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego .oŚwiadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis (pieczęć nagłówkowa) Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.Załącznik nr Wzór oświadczenia o nieskorzystaniu z pomocy de minimis Author: Edyta Pietruszewska Last modified by: justyna.klonowska Created Date: 7/28/2009 9:05:00 AM Company: WUP Other titles: Załącznik nr Wzór oświadczenia o nieskorzystaniu z pomocy de minimisOŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS Ja niżej podpisany/a ………………………….….………………….…………….. (imię i nazwisko) zamieszkały/a .………….. (adres zamieszkania)Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu Pomocy Publicznej de Minimis/Pomocy Publicznej de Minimis w Rolnictwie/ Pomocy Publicznej de Minimis w Rybołówstwie Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.) OŚWIADCZAM że w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych w/w otrzymał/a* / nie otrzymał/a* pomocy de minmis w wysokości ogółem: .…….. zł, co stanowi .….Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis..

Pobierz oświadczenie .

UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) oznacza pomoc przyznan ą temu samemuPOMOCY PUBLICZNEJ DE MINIMIS W RYBOŁÓWSTWIE Na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 256), pouczony/a o odpowiedzialności za fałszywe zeznania, dobrowolnie oświadczam, że w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go:firma, którą reprezentuję nie otrzymała pomocy de minimis.. 1_Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy - obowiązuje od 16.11.2020 r., wraz z następującymi obligatoryjnymi załącznikami: zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis lub Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, Zał.. 2 pkt g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne .Wnioski o dofinansowanie stanowiące pomoc de minimis, o których mowa w art. 7 ust.. NIEKORZYSTANIU Z SYSTEMU PSF W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.. realizowanego przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp..

1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.

Załącznik nr 2 do Informacji - Wzór deklaracji o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii xlsx, 57.82 KB, 05.09.2019; 1.2.1.(Dz.. ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.. 91 578 48 81. fax 91 578 48 89. [email protected] .Aby złożyć informację o nieotrzymaniu pomocy w przypadku wnioskodawców rozliczających się z PFRON elektronicznie, należy po wypełnieniu wniosku WN-D zaznaczyć poniżej sekcji „Oświadczam że .". (dół wniosku) informację: „Do wniosku załączam: informację o nieotrzymaniu pomocy .". oraz podpisać wniosek WN-D używając opcji „Podpisz podpisem PFRON" (lub „Podpisz podpisem kwalifikowanym").uzyskane zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie; informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymałeś w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de .Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w związku z dokonaniem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego.doc ( 70 KB )uzyskane zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie; informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymałeś w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de .OŚWIADCZENIE O ..

lat obrotowych (dotyczy pomocy publicznej de minimis w rolnictwie) nie korzystałem/am z pomocy publicznej .

z o. o. według stanu na dzień składania dokumentów zgłoszeniowych nie zawarłem wcześniej żadnej umowy o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF w województwie śląskim.Informacja o pomocy publicznej innej niż de minimis przeznaczonej na restrukturyzację lub naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznezałączony do pobrania na niniejszej stronie formularz, przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów [wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407/2013, załączone do pobrania oświadczenie o korzystaniu/ niekorzystaniu z pomocy publicznej de minimis (poniżej).W przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust.. 1 ustawy z dnia 30 .Przesłanką umożliwiającą legalne przetwarzanie moich danych osobowych jest art. 6 ust.. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O KORZYSTANIU/ NIEKORZYSTANIU.. Wzór oświadczenia o zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa do statusu MŚP docx, 29.74 KB, 20.10.2018; 1.1.2. z 2018 r. poz. 2538) (dalej: „Ustawa" ) za trzeci kwartał 2019 r. będą zgodnie z Ustawą przyjmowane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. po dniu 30 września 2019 r., natomiast za czwarty ..

..... …………..... (miejscowość i data) (pieczęć i podpis składającego oświadczenie) UWAGA: Zgodnie z art. 44 ust.

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym( Miejscowość, data) ……………………………………………………… ( imię i nazwisko, nazwa firmy .Przed przyznaniem nowej pomocy de minimis, konieczne jest więc uzyskanie od podmiotu któremu ma być taka pomoc udzielona informacji o wszelkiej pomocy de minimis przyznanej mu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat.. 7.Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - osoby niepełnosprawne.. 4a-4d ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.. Z POMOCY DE MINIMIS*.. de minimis, o której mowa w: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) art. 2 pkt 10, tj. pomocyOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - obowiązujące od 22.07.2019 Pobierz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie* PobierzZałącznik 4 - WZÓR ZAŚWIADCZENIA O POMOCY de minimis: Załącznik 5 - WZÓR OŚWIADCZENIA O NIEKORZYSTANIU Z POMOCY de minimis: Załącznik 6 - WZÓR OŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY de minimis: Załącznik 7 - WZÓR FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC de minimisPrzedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty: Zał.. Wzór oświadczenia o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej docx, 22.84 KB, 20.10.2018; 1.2.. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w przypadku nie przekazania lub przekazania nieprawdziwychOŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS.. Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe nie uzyskałem pomocy publicznej przyznawanej zgodnie z zasadą de minimis, w szczególności w myśl rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie .OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O KORZYSTANIU/ NIEKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt