Wniosek pracodawcy o kontrolę zwolnienia lekarskiego
nie wykonuje pracy zarobkowej, nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego.złożenia do ZUS formularza OL-2, czyli wniosku pracodawcy o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego.. W tym celu pracodawca może odwiedzić go w miejscu .. Składanie OL-2 przez PUE ZUS - krok po kroku .. Z kolei pracodawca nie może samodzielnie oceniać, czy wydane przez lekarza zwolnienie lekarskie jest zasadne oraz czy pracownik odzyskał zdolność do pracy.. Kontroli może dokonać ZUS również z urzędu.. Pierwsza to standardowa za pomocą formularza OL-2 o tytule Wniosek pracodawcy o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego.Co ciekawe, o kontrolę z ZUS musi wystąpić jednak pracodawca - składając w tym celu specjalny wniosek (formularz OL-2).. Otrzymaliśmy odpowiedź, że jako płatnik zatrudniający powyżej 20 osób powinniśmy sami dokonać sprawdzenia i przesłać informację z odpowiednim protokole do ZUS.nie wykonuje pracy zarobkowej lub nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem - w szczególności udzielając sobie w ten sposób samowolnego „urlopu wypoczynkowego", na który nie zgodził się pracodawca.. Takie uprawnienie mają płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, tzn. pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób i są uprawnieni do wypłaty zasiłków chorobowych.Jednak również pracownicy mniejszego przedsiębiorcy nie mogą liczyć na „bezkarność" - na wniosek pracodawcy przeprowadzić taką kontrolę może Zakład Ubezpieczeń Społecznych..

Wniosek (OL-2) pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego/.

Jeżeli jest taka potrzeba, ZUS zasięga opinii lekarza orzecznika ZUS.. Powinien się jednak pospieszyć, jeśli zależy mu, by pracownicy Zakładu skontrolowali pracownika; dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy przebywa on na stosunkowo krótkim zwolnieniu lekarskim.Mogą oni wystosować wniosek do ZUS-u o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego wobec konkretnego pracownika.. Dokument stwierdzający nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracyKontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy pracodawca.Istnieją dwie możliwości kontroli elektronicznego zwolnienia lekarskiego (e-ZLA) przez ZUS na wniosek pracodawcy.. Uwaga- bez względu na to czy jest ono wypłacane z ogólnego stanu zdrowia czy też ma związek z jakimś rodzajem wypadku pracowniczego.Lekarz orzecznik ZUS może przeprowadzić kontrolę na wniosek pracodawcy.. - Wówczas ZUS informuje pracodawcę o wyniku postępowania - przyznaje Alina Szałkowska.. Według badań Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) pracodawcy są zadowoleni z wydajności i aktywności swoich pracowników.. Dlatego przedsiębiorcy powinni częściej zwracać się do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wnioskować o to, żeby takie kontrole były prowadzone.Nie ma ustalonego wzoru pisma, którym powinien posłużyć się pracodawca, jeżeli chce skontrolować pracownika w trakcie zwolnienia lekarskiego..

Zwolnienie a opieka nad krewnymO kontrolę ZUSu musi wystąpić pracodawca.

Zwolnienie lekarskie i sposób jego wykorzystania podlega kontroli pod kilkoma aspektami.Pracodawca może wnioskować do ZUS o kontrolę zwolnienia lekarskiego 2020-03-04 12:18 Zwolnienie lekarskie © shefkate - Fotolia.com Jak dowodzą badania zrealizowane przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP), polscy pracodawcy są zadowoleni z efektywności i aktywności swoich podwładnych.Jeśli kontrolujący stwierdzi, że pracownik, który korzysta ze zwolnienia lekarskiego od pracy wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego celem, sporządza protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia z 27 lipca 1999 r.Zatem jeśli pracownik w czasie L4 remontuje mieszkanie, morsuje z szampanem na otwarciu sezonu morsów (znane mi są takie przypadki), albo wyjechał na wakacje, o czym pracodawca dowiedział się z Facebooka (o dziwo, nie takie rzadkie sytuacje), to możemy mówić o wykorzystywaniu zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem.O przeprowadzenie kontroli może wystąpić do ZUS pracodawca.. Każdy pracodawca ma prawo skontrolować pracownika, zawsze wtedy gdy wypłaca wynagrodzenie chorobowe (art. 92 kp)..

Odpis zwolnienia wydaje ubezpieczonemu, aby ten dostarczył je pracodawcy.

Po wydrukowaniu wniosku o kontrolę zwolnienia lekarskiego i jego wypełnieniu pracodawca może używać go w korespondencji formalnej z ZUS-em.Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.Wątpliwości pracodawcy, czy pracownik wykorzystywał zwolnienie lekarskie zgodnie z jego celem i czy w związku z tym ma prawo do zasiłku, rozstrzyga ZUS na wniosek pracodawcy.. Pracodawca ma prawo skorzystać ze wsparcia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który to skontroluje prawidłowość wystawienia zwolnienia lekarskiego oraz sposób jego wykorzystywania.. Jednak o kontrolę ZUSu musi wystąpić pracodawca.Pracodawca może wystąpić do ZUS o przeprowadzenie kontroli zasadności wystawiania pracownikowi zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby.Pracodawcy mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o przeprowadzenie takiej kontroli, wykorzystując w tym celu np. przygotowany przez ZUS formularz OL-2 - Wniosek pracodawcy o kontrolę .Oznacza to, że o ile ZUS może weryfikować prawidłowość zwolnień lekarskich w każdych warunkach, pracodawca może dokonać samodzielnej kontroli jedynie, jeśli zgłasza do ubezpieczenia więcej niż 20 osób - w tym również zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych podlegających oskładkowaniu.Wniosek o kontrolę O kontrolę zwolnienia lekarskiego może wystąpić z wnioskiem ZUS lub pracodawca podejrzewający, że zwolnienie zostało wystawione niezgodnie z przeznaczeniem..

Kontrolę taką może przeprowadzić np. inny pracownik.Pracodawca może wnioskować o kontrolę zaświadczenia lekarskiego.

W tym celu składa wniosek OL-2.Pracodawca, który chce, żeby ZUS przeprowadził kontrolę zwolnienia lekarskiego jego pracownika, powinien złożyć w tej instytucji wniosek o kontrolę zwolnienia lekarskiego na druku OL-2.. UWAGA: System PUE ZUS nie współpracuje dobrze z przeglądarką Chrome.Istnieją dwie możliwości kontroli elektronicznego zwolnienia lekarskiego (e-ZLA) przez ZUS na wniosek pracodawcy.. 0 strona wyników dla zapytania wzór podania do zus o kontrole zwolnieniaPytanie: Wysłaliśmy do ZUS monit z prośbą o sprawdzenie prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego przez naszego pracownika.. Okazuje się, że w ostatnich latach zatrudnione osoby pracowały lepiej, wykazując odpowiednie podejście do pracy.. Uprawniony do oceny zdolności wystawienia zwolnienia lekarskiego jest wyłącznie lekarz orzecznik ZUS.Odpowiednie służby skontrolują zarówno samą prawidłowość wystawienia zwolnienia lekarskiego, jak też sposób jego wykorzystywania Rzetelna kontrola może wyłapać nieprawidłowości, gdy pracownik świadomie nadużywa swojego prawa do urlopu zdrowotnego.. Wystarczy opisać sprawę, wskazując pracowników, którzy mają być skontrolowani.Stanowi również podstawę do wypłacenia zasiłku chorobowego za czas absencji pracownika w zakładzie pracy.. Pracodawcy skarżą się jednak na jeden problem - .Przepisy jasno określają kiedy pracodawca może przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby.. Pracodawca, który posiada uprawnienia do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, może tę kontrolę przeprowadzić sam.. Może on także zlecić przeprowadzenie kontroli innej osobie.. Poniżej opisujemy, jak zrobić to drogą elektroniczną, korzystając z systemu PUE ZUS..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt