Oświadczenie o braku dochodów do dodatku mieszkaniowego
(071) 78-22-300 do 03. fax (071) 78-22-405. e-mail: [email protected] Zaświadczenia o wysokości dochodów osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe za okres ostatnich 3 - miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (np. wniosek składamy w lipcu - zaświadczenia za okres kwiecień, maj, czerwiec).Dokumenty do pobrania dotyczące dodatków mieszkaniowych - Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie.W przypadku, gdy dana osoba pracowała np. 1 miesiąc i została zwolniona z zakładu pracy, a przez kolejne 2 miesiące nie miała żadnych dochodów powinna dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy za miesiąc, w którym pracowała i dodatkowo wypisać oświadczenie, że w kolejnych miesiącach nie miała żadnych dochodówoświadczenie o wysokości zwrotu podatku jeśli został wypłacony w okresie tych 3 miesięcy oświadczenie o braku dochodu lub uzyskaniu dochodu z nieudokumentowanych źródeł np. prace dorywcze, dobrowolne alimenty itp. przy składaniu wniosku wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkujące w lokalu zarejestrowane lub nie zarejestrowane wOŚWIADCZENIE O BRAKU DOCHODÓW Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że w okresie od…………………… do ……………….. nie osiągałem/ nie osiągałam żadnego dochodu, zarówno opodatkowanego podatkiem dochodowym od osóbKontakt: tel..

Deklaracja o wysokości dochodów .

Kopię tę może uwierzytelnić pracownik realizujący dodatek mieszkaniowy, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.. Ponadto studenci studiów zaocznych w przypadku braku stypendium osobiście przy pracowniku wypełniają oświadczenie określające źródła utrzymania.W sytuacji osiągnięcia nieudokumentowanych dochodów lub braku dochodów, oświadczenie złożone w obecności pracownika, dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu - do wglądu, wysokość opłat za lokal obowiązujących w miesiący, w którym składany jest wniosek, aktualny aneks czynszowy, dowód osobisty do wglądu,Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - plik PDF rozmiar 272 kb.. Prowadzenie działalności gospodarczej - oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, 11.wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego .. /zarządcę budynku wraz z naliczonymi wydatkami za mieszkanie oraz informacją o uregulowaniu dopłat do ostatniego dodatku mieszkaniowego, oświadczenie RODO - zgodnie z załączonym wzorem, deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego .oświadczenie o pracy dorywczej lub o braku dochodów, ostatnia decyzja o przyznaniu lub rewaloryzacji emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przypadku osób pobierających świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do swiadczeń rodzinnych, AktualnościWniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego ..

Deklaracja o wysokości dochodów - plik PDF rozmiar 468 kb.

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.. sposobu wypłaty ryczałtu .. Załączniki do pobrania: Klauzula informacyjna podpisana przez wnioskodawcę.. Osoba ubiegająca się przedkłada niezbędne oryginały dokumentów lub ich kopię.. Zaświadczenie o dochodach do dodatku mieszkaniowego - Druk • Portal OPS.PL Do pobrania Zaświadczenie o dochodach do dodatku mieszkaniowego (druk) w formacie pdf.. W przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną - do wniosku dołącza się deklarację o dochodach .. 6. oświadczenie o braku dochodu lub uzyskaniu dochodu źródeł np. prace dorywcze, alimenty (wyrok), .1) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w którym administracja domu potwierdza takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składamy wniosek).Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi być potwierdzony przez zarządcę budynku.. lub nie mają żadnych dochodów Oświadczenie o dochodach lub ich braku 171 kB; Ostatni rachunek za energię elektryczną.Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"..

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowegoOświadczenie o braku dochodów pełnoletniego członka gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie o dochodach .. Dodatkowo do dochodu wlicza się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustalony na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego .stanie zadłużenia czynszowego albo o jego braku, oświadczenie ogólne o pozostałych okolicznościach.. Deklaracja dot.. Oświadczenie właściciela.. Nie podlega opłacie.Oświadczenia o dochodach lub ich braku wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego jeżeli dochody otrzymują z innych źródeł niż umowa (praca dorywcza, pomoc finansowa rodziny itd.). 2 i 2a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego składa osoba uprawniona do dodatku, - dokumentami stwierdzającymi wysokość dochodów za 3 ostatnie pełne miesiące mogą być: - zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z zakładu pracy /oryginał/ z zaznaczeniem, że odjęte zostały koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe; można skorzystać z ustalonego wzoru zaświadczenia dostępnego w Biurze Obsługi Interesanta lub w Wydziale GKiM .wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu, wypełniona deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz niezbędne dokumenty potwierdzające te dane, to jest: zaświadczenia o uzyskanych dochodach poświadczone przez pracodawcę, .deklarację o wysokości dochodów za ostatnie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy wypełnić i podpisać przez wnioskodawcę..

Kwestionariusz dotyczący ustalenia wartości użytkowej lokalu mieszkalnegoDruk wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

celem wypełnienia oświadczenia o braku dochodów lub oświadczenia o dochodzie osiągniętym z pracy dorywczej.. Oświadczenia o przekazaniu dodatku i ryczałtu na konto zarządcy - plik PDF rozmiar .zaświadczenie lub oświadczenie (ZOBACZ WARUNEK 2) potwierdzające łączne dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy, dokument potwierdzający łączny wymiar opłat za lokal za miesiąc, w którym składany jest wniosek,• wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub administrację budynku • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał + ksero przy pierwszym wniosku i każdej zmianie) • informację o stanie zadłużenia czynszowego względnie jego brakwniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego; deklaracja o wysokości dochodów; oświadczenie dotyczące ryczałtu; oświadczenie o braku gospodarstwa rolnego; zaświadczenie o wynagrodzeniu; obowiązkowe RODOOsoby, które ze względu na niski poziom dochodów, nie są w stanie opłacać czynszu (bądź innych kosztów utrzymania mieszkania) mogą podjąć starania o uzyskanie specjalnej pomocy finansowej w formie dodatku mieszkaniowego.O dodatek mieszkaniowy mogą się ubiegać osoby, któ…wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (zgodnie z obowiązującym wzorem) potwierdzony przez administrację/zarządcę budynku wraz z naliczonymi wydatkami za mieszkanie oraz informacją o uregulowaniu dopłat do ostatniego dodatku mieszkaniowego, oświadczenie RODO - zgodnie z załączonym wzorem, deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego (zgodnie z obowiązującym wzorem) - więcej w informacjach dodatkowych, tytuł prawny do lokalu .1 Wzór wniosku zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.. Oświadczenie o dochodach .. Zaświadczenie o zatrudnieniu - plik PDF rozmiar 253 kb.. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej - plik PDF rozmiar 122 kb..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt