Oświadczenie o odpowiedzialności karnej mops
5c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn.. 2a ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwaKomentarz do art. 75 Zgodnie z treścią art. 233 § 2 k.k. Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, przewidującego karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 za składanie fałszywych zeznań.. Termin i sposób załatwienia.. oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny.. Wypłata świadczeń.Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcyJa niżej podpisana/y, pouczona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego* za składanie fałszywych zeznań, składam, stosownie do art. 75 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oświadczenie następującej treści: Wykonywanie prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej o nrOŚWIADCZENIE PESEL imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie adres zamieszkania, numer decyzji Ja niżej podpisany(a), pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 kk za składanie fałszywych zeznań, składam stosowne do art. 75 § 2 kpa, oświadczenie następującej treści:odpowiedzialności karnej..

oświadczenie pod odpowiedzialnością karną.

Pouczenie.. Oświadczenie o stanie majątkowym.. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.OŚWIADCZENIE.. Wymagane dokumenty.. (miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie) *) Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszania o należny podatek dochodowy.świadomy/ma odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny („Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdęOświadczenie Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art.233 Kodeksu karnego, który za składanie nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, a ponadto świadomy celu składania zeznań, oświadczam, Ŝe : Nie ubiegałem(am) się i nie pobrałem(am) w innej gminie jednorazowejuprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i § 6 kodeksu karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn..

Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Ja niżej podpisany/a.. na stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej.. Kategoria: Druki, formularze.. .OŚWIADCZENIE Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia art. 23 ust.. Niestety - tak to nie działa.. Pobierz wzór.. Oświadczam, że.. Pobierz druk.OŚWIADCZENIE Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i zapoznany/a z treścią art. 233 K.K., który brzmi:, „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznajeoświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny innych niż dochody podlegające opodatkowaniu.. posiadam obywatelstwo polskie, Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego.. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.)* i oświadczam, że: 1. pracuję / zamieszkuję lub drugi z rodziców dziecka(i) pracuje / zamieszkuje - za granicą w .podpisem.. Oświadczam pod odpowiedzialnością karną, że .Składając oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, przewidzianej w art. 233 § 6 w związku z § 1, § 1 a i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny, oświadczam, co następuje: Dane powyższe podałem (am) zgodnie z prawdą i jestem świadomy (a) odpowiedzialności karnej zaOświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

5c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu z pomocy społecznej.. Zgodnie z art. 75 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenieOświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej do celów pomocy społecznej - Wzór, Druk.. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej W związku z zaostrzającym się stanem epidemii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle a peluje, aby wnioskodawcy świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (500+) w miarę możliwości osobiście nie stawiali się w urzędzie, a wszelkie sprawy urzędowe załatwiali drogą elektroniczną, telefoniczną oraz pocztową.Dokumenty do pobrania.. Zostałem/am poinformowany/a, że klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.. (podpis oświadczającego)Wniosek o nadanie numeru PESEL ROZMIAR: 126.05 KB , RODZAJ: PDF dowód osobistyPouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553) - za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy*..

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Świadczenia rodzinne.. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". O oświadczeniu pod groźbą odpowiedzialności karnej mówi art. 233 kodeksu karnego: § 1.OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany(a) jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art.23 ust.. miejscowość .oŚwiadczenie Na podstawie art. 75 § 2 oraz 83 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego, uprzedzona(y) o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenia prawdy, zgodnie z art. 233 § 1 - 3 i § 6 Kodeksu karnego, składam stosowne oświadczenie o następującej treści:Zamieszczenie powyższego oświadczenia o odpowiedzialności karnej jest niezgodne z prawem, ponieważ zgodnie z art. 233 § 6 kk między innymi art. 233 § 1 kk „stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej".Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.. wszczęcie postępowania na wniosek.. PDF (656.13 KB) Liczba pobrań:3043..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt