Wniosek o przymusowe leczenie odwykowe do prokuratury
Dział do Spraw Pozakarnych przy Prokuraturze Rejonowej w Dębicy WNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Prokuratora Rejonowego w Dębicy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Dębicy wniosku o przymusowe leczenie odwykowe mojego męża Tomasza Nowaka, ur.Do wniosku można dołączyć rachunki za alkohol, kopie notatek z interwencji policji czy opinię psychologów o stanie psychicznym członków rodziny.. Sąd wzywa osobę, w stosunku do której orzeczony został prawomocnie obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, do stawienia się dobrowolnie w oznaczonym dniu we wskazanym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu poddania się leczeniu, z zagrożeniem .Wniosek może złożyć: przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewny w linii prostej, rodzeństwo bądź osoby sprawujące nad daną osobą faktyczną opiekę albo z urzędu.. Wniosek należy podpisać i złożyć w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie miasta.. Dodam, że nigdy nie była wzywana policja, jakoś zawsze łatwiej było wszystko znosić niż zadzwonić.. 1 i 2 w/c ustawy).. Wniosek o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego należy złożyć do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich według miejsca zamieszkania osoby chorej.. Sąd może więc wydać postanowienie i zobowiązać uzależnionego do odbycia terapii.- Prokuratura, Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej (wzór wniosku dołączono do „procedury")..

1 ustawy).Przymusowe leczenie alkoholika bez podstawy prawnej.

Wniosek musi zostać złożony do właściwego sądu przez osoby do tego uprawnione.. Gdy jesteś matką pijącego na umór syna, który się dodatkowo awanturuje to nie składasz wniosku o przymusowe leczenie do sądu ale zgłaszasz problem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony jedynie przez Sąd.. Powinien on zawierać dane personalne osoby nadużywającej alkohol oraz wnioskodawcy.. Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r.. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.. Nie wiem jak sformułować uzasadnienie, zeby to jakoś z sensem brzmiało.. Co ważne, wniosek o przyjęcie osoby chorej do szpitala psychiatrycznego jest wolny odW sytuacji, w której dana osoba chce rozpocząć leczenie odwykowe, może złożyć wniosek do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o wydanie skierowania, albo wyrazić zgodę na takie badanie, w przypadku: rozkładu życia rodzinnego, przez który należy rozumieć utratę więzi uczuciowej, a także gospodarczej rodziny;Wniosek o przymusowe leczenie - pomóżcie sformułować..

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest całkowicie bezpłatna.

Istnieje natomiast procedura w przedmiocie zobowiązania do poddaniu się leczeniu odwykowemu.. Należy pamiętać, iż obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia (art. 34 ust.. Przez Gość mamamamamamamama, Kwiecień 15, 2010 w Dyskusja ogólnaOrzeczenie o obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku.. Ważne jest również wsparcie rodziny, gdyż sama świadomość, że ktoś na niego czeka i w niego wierzy, jest doskonałą motywacją do leczenia.Oczywiście sąd może oddalić wniosek o przymusowe leczenie, jeżeli biegły uzna, że nie zachodzi taka potrzeba.. Rodzina osoby uzależnionej od alkoholu nie może więc zwrócić się bezpośrednio do sądu z wnioskiem o przymusowe leczenie.. W wielu miastach jest dostępna darmowa pomoc prawna, a wsparcie można uzyskać nawet od prawników obecnych na specjalistycznych, bezpłatnych grupach w social mediach (np.Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje: - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Prokuratura Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzyżowie, Prokurator..

O przymusowe leczenie odwykowe nie wnioskuje się bezpośrednio do sądu.

Często pojawiają się jednak sytuacje, w których występują społeczne i medyczne przesłanki do przekazania osoby uzależnionej na przymusowe leczenie odwykowe.Zobacz również: Przymusowe leczenie alkoholika.. W świetle obowiązującego prawa nie ma podstawy do przymusowego leczenia osoby uzależnionej.. Wniosek.. Jednak zgodnie z jej artykulem 23 czlonkowie rodziny osoby uzaleznionej od alkoholu, dotknieci.TakiWypełnia się wtedy gotowy wniosek, lub pisze się go samodzielnie.. Wniosek jest zwolniony z opłat sądowych.Na podstawie złożonego wniosku o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe, Komisja wzywa osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu, do osobistego zgłoszenia się na posiedzenie, na tzw. rozmowę motywującą do leczenia.. Wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego..

Wzór wniosku o skierowania na leczenie odwykowe do pobraniaPrzymusowe leczenie odwykowe.

Ośrodek Terapii Uzależnień ( NIEDRUKOWANE )Ocena Obowiązujące w Polsce prawo zakłada, że leczenie odwykowe jest całkowicie dobrowolne i alkoholik musi samodzielnie zdecydować o poddaniu się terapii, wyrażając na nie zgodę.. Możliwe są następujące wersje wydarzeń: Wariant 1 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu .Wniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne - wzór jego sporządzenia - do pobrania w formatach .doc oraz pdf.Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające nadużywanie alkoholu przez osobę zgłoszoną (np. rachunki za pobyt w Izbie Wytrzeźwień).. [b]Tylko te dwa podmioty mogą złożyć stosowny wniosek o leczenie przymusowe odwykowe.leczenie alkoholika ubezwlasnowolnienie (bez jego zgody)Wniosek do prokuratora.Mam takie pytanko - kto jest uprawniony do zlozenia wniosku do prokuratora o przymusowe leczenie odwykowe.. (Wzór wniosku do GKRPA o skierowanie na leczenie odwykowe) Dane wnioskodawcy data, miejscowość Imię i nazwisko Adres Tel.kontaktowy Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku Zwracam się z wnioskiem o skierowanie mojego męża/mojej żony/mojego brata/mojego syna itd.Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne jest pismem procesowym i jako takie musi spełniać pewne kryteria formalne żeby odnieść zamierzony skutek.. Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratora - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.Wzory pism o umieszczenie w dps bez zgody, ubezwłasnowolnienie, przymusowe leczenie odwykowe, psychiatryczne można pobrać na ale trzeba się zalogować.Wzór pisma do prokuratury o przymusowe leczenie odwykowe.. Prosząc o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu: - opisujemy sytuację rodzinną (stopień pokrewieństwa) - źródło dochodu osoby zgłaszanej (czy pracuje)Przymusowe leczenie alkoholika ubezwłasnowolnienie (bez jego zgody) Często zdarza się, że alkoholik w sposób niekontrolowany dysponuje rodzinnym mieniem i nie zgadza się na rozdzielność majątkową.. Osoby skazane za przestępstwo Osobną kwestię stanowi leczenie osób uzależnionych, skazanych za przestępstwo pozostająceWzór pisma do prokuratury o przymusowe leczenie odwykowe 15 kwietnia 2020 14:48 Gotowce przesłanek ustawowych spowoduje konieczność wystąpienia do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie wniosku, a co za tym idzie przedłużenie jego rozpatrzenia..Komentarze

Brak komentarzy.