Wzór zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej

W tym celu należy złożyć stosowny wniosek.. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r., Nr 77, poz. 687).. Agresywne rasy .Zatem właściciel psa rasy uznawanej za agresywną, powinien zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce, w którym pies będzie utrzymywany z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.. Podstawa prawna: art.10 ustawy z 21 sierpnia 1997r.. Wzór wniosku w załączeniu.. Dokument …


Czytaj więcej

Wypowiedzenie oc tuw adres

Rezygnacja powinna zostać sporządzona na piśmie i dostarczona do Biura Centralnej Obsługi Sprzedaży Detalicznej w Radomiu na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.. Jeżeli któryś z przypadków dotyczy Ciebie i chcesz rozwiązać umowę, wypełnij wniosek i wyślij na adres siedziby TUZ TUW albo e-mailem.. W piśmie zawrzyj podstawowe dane swoje, pojazdu i nr polisy OC.Pola, których wypełnienie jest .Wyślij pisemne wypowiedzenie umowy - pamiętaj jednak, że.. Adres korespondencyjny dla Prac…


Czytaj więcej

Duplikat faktury w wersji elektronicznej

Zasada polega na tym, że wystawca drukuje fakturę w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden przekazuje odbiorcy, a drugi pozostawia w swojej .Duplikat faktury.. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn.. poprzez indywidualne konto klienta w serwisie ENERGA24 lub eBOK, osobiście w naszej placówce.h) e-faktura - faktura, faktura korygująca, duplikat faktury w formie dokumentu elektronicznego, który spełnia wymogi określone dla faktur elektronicznych w przepisach art. 106 a i nast.. Jak wynika z przytoczony…


Czytaj więcej

Rozwiązanie umowy netia

Powyższe wynika z art. 68 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.Decyzja ustalająca zobowiązanie doręczona po tym czasie nie ma mocy prawnej.. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) ma charakter akcesoryjny względem decyzji wydanej przez urząd skarbowy lub organ kontroli skarbowej na podstawie tego samego przepisu, określającej "kwotę zwrotu w prawidłowej .Pojęcie przychodów ze źródeł nieujawnionych kojarzy się przede wszy…


Czytaj więcej

Umowa zlecenie na macierzyńskim

Wątpliwości natomiast pojawiają się, gdy kobieta prowadzi działalność gospodarczą, a także gdy jest zatrudniona na umowę o pracę i jednocześnie ma firmę.W artykule znajdziesz wzór umowy zlecenia oraz 7 porad.. Co w tej sytuacji zrobić, kiedy u poprzedniego pracodawcy miałam u.Wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowę o dzieło nie ma wpływu na wysokość pobieranego zasiłku macierzyńskiego.. Pracodawca zlecający wykonanie określonych czynności na podstawie umowy zlecenie powinien pam…


Czytaj więcej

Upoważnienie do urzędu celnego intrastat

Potwierdzeniem zakończenia procedury wywozu jest .. regularnie dokonywanych zgłoszeń celnych do procedury dopuszczenia do obrotu).Składanie wniosków akcyzowych do Urzędu Celnego (AKC-U) dla osób fizycznych.. celnych - oryginał; b. Oświadczenie dotyczące instrukcji - oryginał; c. KRS (wpis do ewidencji gospodarczej) - oryginał lub uwierzytelniona urzędowo kopia lub kopia podpisana za zgodność na każdej stronie przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania firmy.. Przedstawicielem może być: p…


Czytaj więcej

Wniosek do spółdzielni mieszkaniowej o zwiększenie mocy przyłączeniowej

Złożyłem w spółdzielni mieszkaniowej wniosek o pozwolenie na instalację elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody .. (31)Wniosek o przesyłanie korespondencji dotyczącej opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego, garażu, miejsca postojowego oraz rozliczenia mediów w formie elektronicznej.. Gotowe wzory pism - np. wniosek o zamontowanie domofonów, ocieplenie budynku jak i wiele innych, które można kierować do spółdzielni mieszkaniowych.. Wystąpić do „Tauron" Dystrybucja z wnioskiem o określeni…


Czytaj więcej

Druk na 500 plus dla emerytów

Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do .Złóż wniosek.. Osoby z "mundurówki" zainteresowane świadczeniem składają z kolei wnioski do .500 plus dla niepełnosprawnych - ile wpłynęło wniosków?. Druk wniosku ESUN możesz pobrać ze strony www .500 plus dla seniora.. Według zasady „złotówka za złotówkę", jeśli inne świadczenia (w tym emerytura czy renta) łącznie sięgają na przykład kwoty 1010 zł brutto, wtedy na rękę z 500 plus takie osoby dostaną 490 zł, aż do limitu 1600 zł.. Ust…


Czytaj więcej

Na jakim druku zmiana konta bankowego do zus

ZAP-3 i NIP-7 stanowią niezależne formularze.. Jeśli zrobi to za późno, świadczenie trafi na nieczynne konto.. Zgodnie z art. 43 ust.. ZUS Rp-1a .Po ustaniu stosunku pracy, jeśli korzystasz ze zwolnienia lekarskiego ZUS wypłaci Ci zasiłek chorobowy w ciągu 30 dni.. Do urzędu skarbowego i ZUS powinny być zgłoszone rachunki bankowe - zarówno osobiste, jak i firmowe - na których wykonujemy operacje związane z prowadzoną działalnością.. W dokumencie tym wypełnia się blok II - dane identyfikacyjne p…


Czytaj więcej

Druk rozliczenie zaliczki jak wypelnic

1 pkt 148, 32 ust 1f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym .Termin na złożenie druku to 6 miesięcy od chwili otrzymania pieniędzy, a szczegółowe informacje o tym, jak wypełnić druk SD-Z2 - darowizna pieniężna znajdują się w części I formularza SD-Z2.. Warto przy tym pamiętać, że nie składa się go samodzielnie, ale dołącza do zwykłej deklaracji PIT.Podobnie jak w przypadku PIT-28 terminem na złożenie deklaracji PIT-16A jest dzień 31 stycznia.. Następnie uzupełniamy rok, za który sk…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt